Ulga na innowacje

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała nowa ulga na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej zastąpi ona dotychczas stosowaną ulgę technologiczną. Oczywiście dla przedsiębiorców, którzy ponieśli koszty technologiczne w 2015 roku będzie obowiązywał okres przejściowy – o tym pisaliśmy w poprzednim artykule.

b+r

Nowa ulga pozwala odliczyć od 10% do 30% kosztów:
 • 30% stanowią koszty pracownicze
 • 20% to koszty kwalifikowane w przypadku mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
 • 10% to koszty kwalifikowane w przypadku innych podatników
Koszty kwalifikowane:
 • należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
Definicje:
 • działalność badawczo-rozwojowa –  oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań
 • prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

  b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

  Do prac rozwojowych nie zalicza się prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z treścią ustawy.

Ulga będzie obowiązywała przez 2 lata, później zostaną wprowadzone nowe przepisy. Czy faktycznie spowoduje ona wzrost innowacyjności? O tym przekonamy się pewnie za jakiś czas.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY POPRZEDNICH WPISÓW W TEMACIE FINANSOWANIA I DOFINANSOWAŃ:

Finansowanie IT ze środków UE

Fundusze Unijne 2014-2020 

Dofinansowanie dla MPS w Wielkopolsce 

Kredyt na innowacje technologiczne

Dodaj komentarz