Dofinansowania dla MSP – konkurs już za miesiąc

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Nabór trwa od 16.11.2015 do 30.11.2015 r.

 

Jeszcze pod koniec tego roku pojawi się szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Przedsiębiorstwa mogą starać się o wsparcie na wysoko zintegrowane projekty w tym:

 • zakup środków trwałych (np. sprzęt IT)
 • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). – w tym na zakup oprogramowania ERP

Konkurs, a właściwie dwa konkursy pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków w przedziałach:

 • 50 000 – 1 000 000
 • powyżej 1 000 000 do 5 000 000

Wartość dofinansowania dla beneficjentów, jest różna w zależności od wielkości firmy. Kształtuje się w następujący sposób:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto firmy zainteresowane skorzystaniem z programu będą musiały dysponować wkładem własnym:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa minimum 55% kosztów kwalifikowalnych;
 • średnie przedsiębiorstwa minimum 65% kosztów kwalifikowalnych.

Warto także zwrócić uwagę na wykluczenia przedstawione w regulaminie konkursowym:

 1. O Dofinansowanie nie mogą ubiegać się firmy działające w:
 • sektorze hutnictwa żelaza i stali,
 • sektorze węglowym,
 • sektorze budownictwa okrętowego,
 • sektorze włókien syntetycznych,
 • sektorze transportu,
 • sektorze energetycznym
 • sektorze rybołówstwa i akwakultury

Prowadzące działalność:

 • finansową i ubezpieczeniową,
 • firm centralnych (head office)
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • zajmującą się produkcja podstawową produktów rolnych oraz przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu w.w. produktów
 • prowadzącą działalność wywozową, w tym także innych firm, które chciałby pozyskać środki na zakup pojazdów

2. Wsparcie nie może zostać udzielone beneficjentowi, który zamknął taką samą lub podobną działalność na terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze.

3. Przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

4. Wsparcie nie może zostać udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis.

5. Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 oraz art. 14 pkt. 7 Rozporządzenia 651/2014.

Dodatkowe ważne informacje:

 1. W przypadku MŚP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty płatności końcowej.
 2. Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.
 3. W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko jednego projektu.
 4. Preferowane będą projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

obszary specjalizacji

Dokumentację dotyczącą konkursów możesz odnaleźć na stronach Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

 

 

Dodaj komentarz