Premia technologiczna – konkurs startuje już w grudniu

W kwestii dofinansowań coraz więcej się dzieje. Od grudnia rusza kolejny program. Tym razem będzie to Kredyt na innowacje technologiczne czyli następca niezwykle popularnego programu POIG. Kwota przeznaczona na dofinansowania w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 to aż 380 mln złotych.Premia technologiczna od BGK to jeden z najbardziej oczekiwanych konkursów dla MŚP. Nabór rusza 7 grudnia 2015 i będzie trwał do 20 stycznia 2016 roku.

Dla kogo i na co?

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski i posiadających zdolność kredytową. Firmy za pomocą uzyskanego kredytu mogą finansować realizację „inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług”. Oznacza to, że za pomocą tego narzędzia firmy mogą sfinansować zakup:

  • środków trwałych, maszyn i urządzeń
  • nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych
  • wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Jak działa program?

Beneficjent chcący skorzystać z dofinansowania musi złożyć do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego (warunki kredu ustalane są pomiędzy przedsiębiorcą i bankiem). Po uzyskaniu pisemnego przyrzeczenia udzielenia kredytu lub zawarcia warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek musi zostać złożony w trakcie trwania naboru tj. 7.12.2015-20.01.2015 r. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. Następuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu. Premia technologiczna jest wypłacana bezpośrednio do banku kredytującego, a wypłata premii może zostać zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.

Ile można otrzymać?

Maksymalna wysokość premii technologicznej wynosi 6 mln złotych. Natomiast jej udział w całości kredytu jest zależny m.in. od województwa, w którym zarejestrowana jest firma. Dla mikro- i małych firm wsparcie może objąć 70% kosztów projektu dla średnich przedsiębiorców 60%.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego