Finansowanie IT z środków UE

Zapraszamy na kolejny wpis – finansowanie w IT z funduszy europejskich i nie tylko. Tym razem opowiemy o uldze technologicznej i o konkursach powiązanych z funduszami unijnymi 2014-2020.

Finansowanie IT w 2016 roku

Ulga technologiczna, a ulga na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga technologiczna pozwalała przedsiębiorcom inwestującym w technologie (nie starsze niż 5 lat) na odliczenie od podstawy opodatkowania części wydatków (max 50%) na ich nabycie. Ulga funkcjonowała od 2006 roku i przestaje obowiązywać z początkiem 2016 roku – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Jednakże dla przedsiębiorców, którzy ponieśli koszty technologiczne przewidziano okres przejściowy. Będą oni mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione do końca roku 2015 r. (np. oprogramowanie lub licencje Comarch posiadające opinię o innowacyjności). Jeśli chciałbyś/chciałabyś uzyskać taką opinię prosimy o kontakt z jednym z naszych oddziałów.

Ulgę technologiczną zastępuje od początku 2016 r. ulga na prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej zorientowanej na opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących, budowę prototypów i linii pilotażowych. Koszty kwalifikowane jakie podatnik będzie mógł rozliczyć to np. wynagrodzenia, zakup materiałów i surowców czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. O szczegółach ulgi na prowadzenie działalności rozwojowej opowiemy w przyszłą środę!

Konkursy związane z dotacjami  z Unii Europejskiej

Poniżej odnajdą Państwo ważne pojęcia związane z dotacjami w nowym programie na lata 2014-2020. Pozwolą one zrozumieć zawiłości związane z dotacjami w powiązaniu z finansowaniem informatyzacji firm.

 1. Innowacja produktowa

Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego produktu lub usługi. Czym charakteryzuje się nowy produkt lub usługa? – posiada on cechy technologiczne lub przeznaczenie różniące się znacząco od wcześniejszych rozwiązań. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacja produktowa to także znaczne ulepszenie oferowanych do tej pory produktów lub usług. Zmiany muszą dotyczyć parametrów technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi dla użytkownika końcowego czy innych cech funkcjonalnych.

Innowacja produktowa została wdrożona jeśli została wprowadzona na rynek!

Innowacje produktowe dotyczą firm produkcyjnych, przy czym jeśli firma chciałabym sfinansować zakup z tych środków systemu ERP to może on stanowić jedynie element dodatkowy.

2. Innowacja procesowa

Innowacja procesowa to zmiana w stosowanych sposobach wytwarzania produktów czy usług. Dotyczy  nowych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do produkcji. Przykładem może być instalacja nowej albo ulepszonej linii produkcyjnej lub wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces produkcji poprzez np. strategiczne planowanie produkcji.

Innowacja procesowa to także zmiana w logistyce firmy. Obejmuje urządzenia, oprogramowanie oraz techniki wykorzystywane do nabywania materiałów, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów do odbiorców. Przykładowo można wprowadzić oprogramowanie do realizacji zakupów czy magazynowania lub  optymalizujące trasy dostaw.

Innowacje procesowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych (1 i 2 przypadek) jak i firm handlowych czy usługowych (2 przypadek).

3. Innowacja organizacyjna

Czyli inaczej nowa metoda organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Innowacją procesową jest także pierwsze wprowadzenie w firmie technik zintegrowanego zarządzania lub kontroli, programów szkoleniowych, metod outsourcingu badań lub produkcji.

Innowacje procesowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych jak i firm handlowych czy usługowych.

NIE są innowacją – Zmiany oparte na metodach już znanych w firmie w zakresie organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacji,  zmiany w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych firm

4. Innowacja marketingowa

To nowa metoda marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, promocji produktu i strategii cenowej  – o ile jest to pierwsze zastosowanie dla przedsiębiorstwa!

Zmiany w oparciu o metody wcześniej stosowane przez firmę czy rutynowe  instrumenty marketingowe NIE stanowią innowacji.

Przykładem jest tu wprowadzanie spersonifikowanego systemu informacyjnego opartego o karty lojalnościowe oraz pierwsze zastosowanie specjalnej oferty czy opracowanie nowego znaku towarowego i jego zastosowanie.

Innowacje marketingowe dotyczą zarówno firm produkcyjnych jak i firm handlowych czy usługowych.

5. Badania przemysłowe

Mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług  lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,  procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych  systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii  rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac  rozwojowych.

6. Prace rozwojowe

Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie  dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i  działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania  produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub  ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

 • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że  nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;
 • opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

W przypadku gdy prototypy mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie dochody w okresie 3 lat od zakończenia projektu uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej (do limitu kwoty dofinansowania przeznaczonej na prototyp o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym);

 • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i wdrożenia nowego produktu, można wspomagać oprogramowaniem klasy ERP.

Pozostałe pojęcia odnajdą Państwo w Słowniku Innowacji zamieszczonym na Portalu Innowacji

KONKURSY ZWIĄZANE Z DOTACJAMI  Z UNII EUROPEJSKIEJ – IV kwartał 2015 i I kwartał 2016

Finansowanie w województwie pomorskim

2.2.1. RPO WP Oś priorytetowa 2 – Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. Inwestycje profilowane Poddziałanie 2.2.1. – inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

typ projektów: inwestycje

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Agencja Rozwoju Pomorza

Nabór: konkurs planowany na IV kwartał 2015 oraz I kwartał 2016

Konkurs przewiduje wsparcie na poniższe typy projektów:

 • budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych.

Dla kogo?:

 • miko, małe i średnie przedsiębiorstwa

Ile?:

 • maksymalna kwota wynosi 2 mln złotych
Finansowanie w województwie lubelskim

1.2. RPO WL Oś priorytetowa 1 – Badania i innowacje, Działanie 1.2. – Badania celowe

typ projektów: badania i rozwój, innowacje produktowe i procesowe, wdrożenie

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór: 31.12.2015 do 18.02.2015

Wsparcie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Obligatoryjne wpisanie się w Inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego!

Dla kogo:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa (pod warunkiem współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi oraz zapewnienia efektów dyfuzji działalności B+R w regionie),
 • przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi

Na co:

 • koszty zakupu ekspertyz/analiz/badań oraz koszty usług doradczych (od uczelni państwowych, instytutów badawczych, Instytutów PAN, innych jednostek naukowych)
 • nieruchomości
 • koszty związane z aparaturą naukowo-badawczą
 • koszty nabycia lub użytkowania wiedzy lub patentów

W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych w ramach tej kategorii, gdy nie są one wykorzystywane do realizacji projektu przez cały okres ich użytkowania, kwalifikowane są wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu.

 • wynagrodzenia

Ile:

Maksymalne wsparcie na badania przemysłowe:

 • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 75% dla średnich firm
 • 65% dla dużych firm

Maksymalne wsparcie na prace rozwojowe:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 50% dla średnich firm
 • 40% dla dużych firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 80 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 5 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania – 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN”

1.3. RPO WL Oś priorytetowa 1 – Badania i innowacje, Działanie 1.3. – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

typ projektów: inwestycje, infrastruktura B+R

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Nabór: 31.12.2015 do 18.02.2015 lub VI kwartał 2016

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Obligatoryjne wpisanie się w Inteligentne specjalizacje Województwa Lubelskiego! Wysoko punktowane doświadczenie w działalności B+R (współpraca z jednostką naukową, odpowiednie zaplecze kadrowe, certyfikat jakości).

Dla kogo:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa (pod warunkiem współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi oraz zapewnienia efektów dyfuzji działalności B+R w regionie),
 • przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi

Przedsięwzięcia muszą być realizowane na terenie Województwa Lubelskiego.

Na co:

 • nieruchomości
 • materiały i roboty budowlane
 • zakup nowego środka trwałego, zakup używanego środka trwałego (tylko MŚP), raty spłat wartości początkowej środka trwałego
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Ile:

Maksymalne wsparcie na badania przemysłowe:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 60% dla średnich firm
 • 50% dla dużych firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –10 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania – 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000,00 PLN

Finansowanie w województwie łódzkim

1.2.1 RPO WŁ Oś priorytetowa 1 – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.2. – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.1. – Infrastrukura B+R przedsiębiorstwa

typ projektów: infrastruktura B+R

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Nabór: konkurs planowany na I kwartał 2016

Wsparcie na projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze.

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy

Na co:

 • rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Wyłączenia:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej – do 10% wydatków kwalifikowanych projektu
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu

Ile:

 • maksymalnie 85%

 

Finansowanie w województwie podkarpackim

1.4.1. RPO WP Oś priorytetowa 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1. – Dotacje bezpośrednie

typ projektów: inwestycje służące innowacjom, inwestycje w TiK

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Nabór: konkurs planowany na IV kwartał 2015 oraz I i IV kwartał 2016 (projekty innowacyjne)

W pierwszym rodzaju projektów wsparcie będzie obejmowało rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Dotyczy firm działających dłużej niż 12 miesięcy (uzyskujące w tym okresie przychody z prowadzonej działalności).

W drugim rodzaju projektów inwestycje objęte projektem powinny umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (B2B, B2C – e-usługi, e-sklepy, C2C – portale sprzedażowe). Dotyczy nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od daty ich rejestracji

Dla kogo:

 • mikro, małe i średnia przedsiębiorstwa działające dłużej niż 12 miesięcy – 1 typ
 • mikro i małe przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 24 miesiące – 2 typ

Na co:

 • oprogramowanie i sprzęt (IT)
 • nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Ile:

 • Typ 1 – Rozwój MŚP: pomoc de minimis – 70%; regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.: mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%, średnie przedsiębiorstwo – 60%.
 • Typ 2 – TIK: pomoc de minimis – 80%.

Typ 1:

dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Typ 2

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

 

Finansowanie w województwie śląskim

3.2. RPO WSL Oś priorytetowa 3 – Konkurencyjność MŚP, Działanie 2.2. Innowacje w MŚP

typ projektów: nowy model biznesowy, inwestycje

forma wsparcia – dofinansowanie

instytucja ogłaszająca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór: 16.11.2015 do 11.01.2016

Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Innowacje nietechnologiczne (marketingowe i organizacyjne) – nieobligatoryjne dodatkowo punktowane.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie firma składa opinię o innowacyjności technologii sporządzoną na wzorze zgodnym ze wzorem opublikowanych w ramach ogłoszenia o konkursie.  Natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

W przypadku tego konkursu nie wymagana jest współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz nie wymagane są prace badawcze.

Dla kogo:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co:

 • koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu); zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu
 • koszty szkoleń, usług doradczych i promocji

Niekwalifikowane są m.in.:

 • zakup środków transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup nieruchomości
 • leasing w formie operacyjnej, zwrotnej
 • dzierżawa/najem gruntów i budynków
 • koszty związane z promocją projektu

Ile:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • w ramach pomocy de minimis 50% kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych i średnich firm

Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Zapraszamy do lektury poprzednich wpisów w temacie finansowania i dofinansowań:

Fundusze Unijne 2014-2020 

Dofinansowanie dla MPS w Wielkopolsce 

Kredyt na innowacje technologiczne

Wpis powstał w oparciu o materiału udostępnione przez Comarch S.A.