Tarcza antykryzysowa

Zmiany w przepisach

Pakiet antykryzysowy, na który składają się trzy ustawy wszedł w życie. Główne cele to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach w związku z epidemią koronawirusa.

Przedstawiamy najistotniejsze założenia wsparcia dla przedsiębiorców:

1. Zwolnienie mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj)

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, z rozwiązania skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

2. Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł

Będą je mogli otrzymać zleceniobiorcy (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnieni o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Pomoc przysługuje w przypadku spadku obrotów dla przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pensja pracownika nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

4. Uelastycznienie czasu pracy

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do pół etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca dostanie dofinansowanie maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Ponadto pracodawca będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

5. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS)

6. Korzystniejsze zasady rozliczania straty

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50%.

7. Wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych

8. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązania umowy. Klienci będą mieli też możliwość skorzystania z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza.

9. Umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki

10. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

11. Zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów publicznych

12. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową

13. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.

14. Gwarancje de minimis z BGK

15. Dopłaty BGK do odsetek

16. Fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł

17. Umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19

Oprócz tego zdecydowano o odroczeniu niektórych obowiązków:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Z wszystkimi proponowanymi zmianami oraz przykładami ich wykorzystania można się zapoznać na stronach rządowych:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-wszedl-w-zycie.

Comarch, jako producent systemów ERP, na bieżąco śledzi komunikaty ministerstwa dotyczące nowych przepisów w kontekście wprowadzania zmian w naszych systemach.