Zmiany w przepisach w 2016 r.

webinar zmiany 2016

Wszystkich, którym nie udało się wziąć udziału w webinarium „Przygotuj firmę na zmiany w przepisach 2015/2016” zapraszamy do obejrzenia archiwalnego zapisu. Zachęcamy także za zapoznania się z „pytaniami i odpowiedziami” zadawanymi podczas spotkania.

Zmiany w przepisach 2015/2016 – Krótkie podsumowanie:

1. Możliwość wysyłki e-Deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 1545) rozszerzony zostaje katalog deklaracji, które mogą być składane bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Mowa tutaj o:

 • VAT-UE(3),
 • VAT-UEK(3),
 • VAT-27(1)

Deklaracje te mogą składać tylko podatnicy będący osobami fizycznymi.

Opcja ta została udostępniona w programie Comarch ERP Optima 2016.0.1

2. Uchylenie obowiązku korekty kosztów

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 119) podatnik nie ma konieczności składania uzasadnienia korekty na dodatkowym formularzu ORD-ZU. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tym linkiem.

Zmiana ta została uwzględniona w systemach Comarch ERP Optima, Klasyka, iFaktury24 w ich najnowszych wersjach, natomiast w systemach Comarch ERP XL oraz Altum zmiana zostanie uwzględniona w nowej wersji, która ukaże się na przełomie stycznia i lutego br.

3. Elektroniczne księgi (Jednolity Plik Kontrolny)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe za pomocą oprogramowania komputerowego mają obowiązek na żądanie organów podatkowych przesłać plik XML o ustalonej strukturze zawierający dowody księgowe i podatkowe. Obowiązek wchodzi w życie:

 • od 1 lipca 2016 dla największy przedsiębiorców (przynajmniej 250 pracowników, roczny obrót równy bądź wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wyższy niż 43mln euro)
 • od 1 lipca 2018 obowiązek ten stanie się obligatoryjny dla wszytskich firm.

W systemach Comarch zmiany te zostaną uwzględnione w nowych wersjach wydanych na przełomie maja i czerwca br.

4. Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. pod nr. 2230) do 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe formularze deklaracji:

 • VAT-7(16)
 • VAT-7K(10)
 • VAT-9M(5)

W systemach Comarch nowe wzory formularzy pojawią się w wersjach planowanych na przełom stycznia i lutego. Do połowy br. podatnicy mogą składać deklaracje na starych formularzach.

5. Nowe wzory deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji podatkowych. Do przychodów (dochodów/strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. należy zastosować nowe formularze, m.in.:

 •     CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5).
 •     PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 •     PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 •     PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 •     PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 •     PIT-11(23) z załącznikiem PIT-R(18),
 •     PIT-40(22) z załącznikiem PIT-R(18),
 •     IFT-1/IFT-1R(13),
 •     PIT-4R(6), PIT-8AR(6),
 •     PIT-8C(8).

Wszystkie nowe wzory formularzy są już dostępne w programach Comarch.

6. Zmiany w podatku dochodowym – Nowość w Comarch ERP Optima

Na życzenie klientów producent oprogramowania Comarch przygotował nową deklarację PIT-37 oraz załączniki PIT/Z i PIT/ZG dla deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Formularze te dostępne są w aktualnej wersji Comarch ERP Optima (2016.1.1)

7. Nowa stawka ryczałtowa 2%

Zgonie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 699) wprowadzona zostaje nowa stawka ryczałtowa 2% dla rolników. Stawka ta obowiązuje przy sprzedaży produktów rolnych wytworzonych przez gospodarstwa rolne i sprzedawanych na targowiskach i w miejscu ich wytworzenia.

Tym samym pojawia się potrzeba ewidencji przychodów/produktów rolnych. Opcja ta została dodana w najnowszej wersji systemu Comarch ERP Optima (2016.1.1)

8. Likwidacja korekty kosztów

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. pod nr. 1197) od 1.01.2016 znika uciążliwy obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania należności za fakturę. Obowiązywać będą przepisy przejściowe, w związku z którymi podatnicy, którzy do końca 2015 roku skorygowali koszty podatkowe lub zwiększyli przychody w związku z niezapłaconymi przez nich fakturami , nie utracą prawa do zwiększenia kosztów uzyskania przychodu po uregulowaniu zaległych zobowiązań.

W systemach Comarch nie jest planowana całkowita blokada możliwości skorzystania z tej korekty.

9. Uproszczone zestawienia księgowe dla małych jednostek

Ustawa  z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1333) wprowadza wiele uproszczeń dla jednostek małych  tj. uproszczony bilans , rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa). Jednostki małe zostały zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz nie będą musiały wykonywać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Ustawa wprowadziła również zmiany w zestawieniach dla jednostek mikro oraz jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń.

Możliwość wygenerowania uproszczonych zestawień księgowych dla jednostek małych została dodana do wersji Comarch ERP Optima 2016.0.1.

10. Aktualizacja zestawień księgowych oraz planu kont dla jednostek budżetowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r. poz. 1954) ujednolicono wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych oraz zaktualizowano zestawienia księgowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Funkcjonalność ta została udostępniona wraz z wersją Comarch ERP Optima 2016.1.1.

11. Wyrównania do zasiłków macierzyńskich poniżej 1000 zł netto od 2016 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. pod nr. 1217) zostaje wprowadzone świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, z możliwością pobierania go przez rok w przypadku jednego dziecka. Jeżeli zasiłek macierzyński osoby ubezpieczonej wynosi mniej niż 1000 zł netto to pracodawca bądź ZUS wypłaci wyrównanie finansowe z środków budżetu państwa.

Zmiana ta jest bardzo korzystna dla studentów, osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) czy osób pracujących na umowę o dzieło, które do tej pory nie były objęte żadnymi świadczeniami.

Zmiana ta zostanie wprowadzona w systemie Comarch ERP Optima do końca stycznia br.

12. e-Zwolnienia

O e-Zwolnieniach pisaliśmy szczegółowo już wcześniej – zapraszamy do lektury.

W systemach Comarch ERP zmiany te zostaną wprowadzone w najbliższej wersji, która planowana jest na przełomie stycznia i lutego br. Nowa wersja wprowadzi możliwość zbiorczego importu nieobecności z pliku pobranego z konta ZUS PUE.

13. Nowe zasady korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268) od dnia 2 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wykorzystywania zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat. Od nowego roku dotychczasowy limit będzie można wykorzystywać również w wymiarze godzinowym. O sposobie wykorzystania zwolnienia (dni lub godziny) decydować będzie pracownik przy składaniu pierwszego wniosku w danym roku kalendarzowym. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy godzinowy limit będzie ustalany proporcjonalnie z zaokrągleniem w górę do pełnej godziny.

Zmiany te zostały już przygotowane w systemie Comarch ERP Optima.

14. Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831) zleceniobiorca, który pracuje na podstawie kilku umów zleceń, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wszystkich umów, dopóki ich łączna podstawa wymiaru składek (liczona narastająco), nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł). Takie działanie ma wyeliminować zawieranie podwójnych umów w celu unikania składek ZUS.

Do końca 2015 roku: Jeżeli umowa zlecenie była jedynym tytułem ubezpieczenia  to należało od niego odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne , rentowe i emerytalne. Dobrowolne było odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe. W razie zawarcia z zleceniobiorcą kilku umów pełne składki były odprowadzane tylko od jednej – najwcześniejszej umowy, zaś od pozostałych odprowadzana była tylko składka zdrowotna.

Te zmiany zostały już obsłużone w najnowszej wersji Comarch ERP Optima (2016.1.1). W wersji, która ukaże się na przełomie stycznia i lutego pojawi się pomocniczy wydruk, który pomoże Państwu obliczyć podstawę wymiaru składek.

 15. Zmiany w wynagrodzeniach

Od 1 grudnia 2015 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 poz. 1086) obowiązują nowe wartości:

 • przeciętnego wynagrodzenia 3895,33 zł
 • minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 155,81 zł
 • minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 194,77 zł
 • minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 233,72 zł

Wartości te można zaktualizować:

 • Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników
 • Comarch ERP Klasyka Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu
16. Nowe wzory deklaracji ZUS rozliczeniowych (kwiecień 2016 r.)

Nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z załącznikami pojawi się wraz z nową wersją systemu Płatnik planowaną na kwiecień 2016 r.

Od 1.01.2016 r. zostały dodane nowe kody tytułu ubezpieczenia (0580, 0581).

Od 1.04.2016 r. zostanie dodany nowy kod świadczenia/przerwy – 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Te zmiany zostaną wprowadzone w najnowszej wersji Comarch ERP Optima, która ma ukazać się na przełomie stycznia i lutego. Natomiast pozostałe zmiany uzależnione są od ukazania się nowej wersji systemu Płatnik.

Podsumowanie wystąpienia prof. Modzelewskiego odnajdą Państwu w tym dokumencie.

Zachęcamy także do śledzenia ukazujących się raz w tygodniu podsumowaniach zmian prawnych wraz z omówieniem przez specjalistów z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.