Nowe zasady w funduszach unijnych

Zgoda Komisji Europejskiej na poluzowanie zasad pomocy publicznej i szybkie nowelizacje prawa krajowego, otworzyły drogę do wprowadzenia istotnych zmian w obecnie obowiązującym budżecie unijnym. Pojawiły się nowe formy wsparcia firm na specjalnych antykryzysowych zasadach. Wprowadzono też wiele zmian organizacyjnych, które uproszczą sięganie po środki unijne a także rozliczanie i prowadzenie już trwających projektów.

Kilka ważnych zasad, które dotychczas porządkowały funkcjonowanie funduszy unijnych, zostało zawieszonych, żeby dotrzeć z pomocą do firm najbardziej poszkodowanych skutkami pandemii.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  • możliwość wykorzystania funduszy europejskich nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • pomoc również dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wyższa kwota pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji – teraz będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, a do tej pory było to 200 tysięcy euro.

Są to podstawy uruchomienia pomocy na nowych antykryzysowych zasadach. Umożliwiają wsparcie w formie dotacji, pożyczek czy poręczeń, tych przedsiębiorców, którzy obecnie najbardziej potrzebują szybkiej pomocy.

Ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych

Przedsiębiorcy, którzy już są beneficjentami środków unijnych, mogą liczyć na większą elastyczność. Złagodzenie wielu dotychczasowych wymogów ma ułatwić realizację rozpoczętych projektów z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych.

Ułatwienia w prowadzeniu projektów:

  • uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
  • wydłużenia terminów (dotycz np. składania wniosków w konkursach, uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, składania wniosków o płatność)
  • wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów,
  • udzielanie ulg w spłacie należności,
  • zdalna praca komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów,
  • przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymania wykonania decyzji.

O wprowadzeniu poszczególnych ułatwień i ich zakresie decydują poszczególne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów unijnych.  Ważne dla beneficjentów jest również to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.