Co w dotacjach piszczy? – Programy regionalne 2014-2020

Nowa perspektywa finansowania UE 2014-2020 nabiera rozpędu. Zakończone zostały już negocjacje wszystkich programów krajowych i regionalnych, więc firmy będą mogły zacząć ubiegać się o unijne środki. Pozyskanie funduszy z nowej perspektywy unijnej na kolejne lata ma być łatwiejsze, ale firmy musiały wykazać się skutecznością w realizacji założeń projektów.

DU

Perspektywa przewiduje bowiem szereg zmian w porównaniu do perspektywy 2007-2013, które przedsiębiorstwa planujące aplikowanie o środki koniecznie muszą wziąć pod uwagę. Kluczowe będzie powiązanie planowanego dofinansowania projektu firmy z branżą wskazaną jako Inteligentna Specjalizacja Województwa. Czym jest inteligentna specjalizacja? Przede wszystkim w zależności od poziomu ryzyka i etapu dofinansowywanego projektu wprowadzane będą różne formy unijnego wsparcia – dotacje, instrumenty zwrotne, a także finansowanie mieszane. Szczególnie należy jednak zwrócić uwagę na istotną zmianę i pojawienie się tzw. inteligentnych specjalizacji, których finansowanie będzie preferowane w programach zarówno krajowych, jak i regionalnych nowej perspektywy. Nowa perspektywa finansowa kładzie tym razem ogromny nacisk na wspieranie współpracy między sferą nauki i biznesu oraz tzw. inteligentnych specjalizacji – czyli obszarów gospodarki i nauki o największym potencjale rozwojowym w skali regionalnej i krajowej, które mogą być istotnym azymutem, wskazującym najbardziej konkurencyjne obszary gospodarki. Do dofinansowania preferowane będą zatem projekty wpisujące się w obszary określone jako branże inteligentne, które dzięki swojej nowoczesności mogą stanowić największy potencjał rozwojowy kraju i regionów. Inteligentne specjalizacje (tzw. smart specialisation), zdefiniowane na poziomie kraju i poszczególnych regionów, to ważny wymóg negocjacyjny Komisji Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, który ma zapewnić efektywniejsze inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-2020. Specjalizacje uznane za „inteligentne” są zróżnicowane w zależności od potencjału i priorytetów poszczególnych regionów i jako takie powinny być konsekwentnie rozwijane, skutkując zwiększającą się konkurencyjnością gospodarki kraju i województw. Skoncentrowanie unijnych środków skierowanych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz działalność innowacyjną firm na tych właśnie wybranych obszarach ma ułatwić wzmocnienie dotychczasowej przewagi konkurencyjnej firm.

Na poziomie krajowym przyjęto aż 18 różnych specjalizacji, zgrupowanych w pięciu obszarach tematycznych:

  1. Innowacyjne technologie i procesy
  2. Biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa
  3. Zrównoważona energetyka
  4. Zdrowe społeczeństwo
  5. Surowce naturalne

Wśród nich z pewnością na szczególną uwagę zasługują technologie high-tech oraz informatyczno-telekomunikacyjne, w tym technologie wspierające procesy produkcyjne czy zarządcze w przedsiębiorstwach, np. systemy informatyczne do zarządzania firmą klasy ERP.

Warto pamiętać, że listy kluczowych specjalizacji różnią się regionalnie, wspierając obszary największych regionalnych potencjałów. Inteligentne specjalizacje to dziedziny, na które regiony postawią w okresie 2014–2020 w gospodarce i współpracującej z nią nauce – będzie to ważny element strategii rozwoju województw. Za ich pomocą bowiem regiony chcą zwiększać swoje przychody, konkurencyjność i poziom życia mieszkańców. Specjalizacje te będą więc filarami, na których ma zostać oparty rozwój gospodarczy województwa i przy odpowiednim wsparciu unijnych środków, wykorzystywanych głównie przez instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe, powinny się stać motorami regionalnego rozwoju.

Dodaj komentarz