Zmiany w przepisach dla płatników Vat

Początek roku to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach: nowe stawki podatkowe, terminy składania dokumentów oraz sposoby rozliczania podatków. Płatników VAT również czeka kilka zmian, w tym kilka zasadniczych, które kryją się pod hasłem przewodnim tegorocznych nowelizacji – „SLIM VAT”.

Dobrą wiadomością jest fakt, że ustawodawca wprowadził szereg uproszczeń, m.in. wydłużony został termin odliczania podatku VAT oraz uspójniono kursy walut w VAT oraz podatku dochodowym.

Korzyści finansowe

1 stycznia 2021 roku wydłużony został termin odliczania podatku VAT. Przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania faktury lub jeden z trzech następnych miesięcy.

– Do tej pory przepisy pozwalały na odliczenie podatku VAT, w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie i zakupu opodatkowanego VAT, w terminie trzech miesięcy. Oznaczało to, że podatnik mógł odliczyć podatek VAT w miesiącu otrzymania faktury lub też w jednym z dwóch następnych miesięcy. Modyfikacja wprowadziła jeden dodatkowy miesiąc na wykonanie tej operacji – tłumaczy Władysław Varga, partner w firmie doradztwa podatkowego Taxpoint.

Należy pamiętać, że ta zmiana dotyczy tylko faktur krajowych. Natomiast trzymiesięczny termin na rozliczenie VAT-u należnego i naliczonego w przypadku transakcji transgranicznych (importu usług i WNT) zostaje bez zmian.

Kolejną nowością jest zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości, Do końca zeszłego roku wynosił on 10 złotych, a od stycznia 2021 roku został podwyższony do kwoty 20 złotych (wartość netto). Co to oznacza praktyce?

­- Jeżeli wartość jednostkowa gadżetów oraz drobnych upominków, które przekazujemy klientom lub kontrahentom, nie przekracza 20 złotych, to nie musimy się bać VAT-u należnego – wyjaśnia Władysław Varga.

Proste fakturowanie

Kolejną pozycją w diecie „SLIM VAT” jest uprządkowanie kwestii związanych z rozliczaniem faktur korygujących. Wraz z nowym rokiem diametralnie zmieniły się zasady ich rozpoznawania.

–  Ten temat był zawsze problematyczny dla przedsiębiorców, ponieważ ustawodawca wymagał uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, aby sprzedawca mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny. Bez pozyskania takiego potwierdzenia, dokument nie mógł zostać rozliczony. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ustawodawca ten wymóg wyeliminował i nie ma już obowiązku gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Kluczowe jednak są ustalenia między stronami. Sprzedawca może rozliczyć fakturę korygującą, ale musi zgromadzić dokumentację, potwierdzającą ustalenie warunków korekty między stronami oraz ich dotrzymanie – tłumaczy Władysław Varga. – Niestety w przepisach nie ma doprecyzowania, co może być taką dokumentacją. Dlatego można rozważyć zastosowanie zasad sprzed nowelizacji przepisów (co jest możliwe po podpisaniu odpowiedniego porozumienia pomiędzy stronami) i dalej takie potwierdzenia gromadzić, ponieważ w wielu firmach istnieją ugruntowane procedury postępowania w tym zakresie –  radzi przedstawiciel Taxpoint.

Natomiast kupujący może pomniejszyć VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym uzgodniono warunki obniżenia ceny, jeżeli zostały one spełnione przed upływem tego okresu.

Obrót transgraniczny

Nowelizacja przepisów objęła również handel zagraniczny oraz eksport usług i produktów. Nastąpiła zmiana terminu, w którym przedsiębiorcy muszą zrealizować dostawę eksportową, jeżeli została opłacona zaliczka na poczet eksportu. Obowiązujące prawo przedłużyło ten okres z dwóch do sześciu miesięcy.

– Eksporterzy, którzy otrzymują zaliczki na poczet dostawy towarów, maja więcej czasu na realizacje takich zamówień bez negatywnych konsekwencji w podatku VAT – objaśnia Kamil Lisowski, product manager systemów Comarch ERP.

Kolejną zmianą wprowadzoną w ramach pakietu „SLIM VAT” jest możliwość stosowania jednego kursu dla celów VAT i podatku dochodowego. Warto pamiętać, że nie jest to obowiązek i podatnicy nadal mogą stosować wcześniejsze rozwiązania.

Przedsiębiorcy otrzymali również możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, ale tylko tych, które zostały nabyte w celach odsprzedażowych (refaktura B2B) bez konieczności prowadzenia działalności w tym zakresie. Faktury od usług noclegowych nabytych w ramach prowadzenia działalności gospodarczych, nadal są wyłączone z możliwości odliczania.

i jeszcze split payment

W zakresie mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca wyraźnie doprecyzował, że obowiązek MPP (split payment) powstaje, gdy wartość faktur brutto przekracza kwotę 15 tys. złotych.

Więcej szczegółów na temat zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od stycznia 2021 roku znajduje się w zapisie wideo webinaru.

źródło: comarch.pl