POCZĄTEK ROKU – NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA CD.

Księgowość

Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?

1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy, następnie przenieść wszystkie zapisy z bufora do dzienników na czysto oraz zatwierdzić BO na 20XX rok.Przykładowe przeksięgowanie przychodów i kosztów za pomocą księgowania okresowego zostało opisane tutaj .
Po przeksięgowaniu przychodów i kosztów należy zamknąć okres obrachunkowy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.

2. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla RK i KOMP) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący? Jeżeli Użytkownik wybierze opcje TAK, wówczas program będzie się uruchamiał zawsze z tym okresem obrachunkowym. Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

3. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną „Inicjalizuj bilans otwarcia”, która jest dostępna na formularzu BO. Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty pojawi się komunikat: „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?”, dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy już wszystkie dokumenty w poprzednim roku obrachunkowym zostały zapisane z bufora na czysto, gdy zostało wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy, wszystkie dane zostały sprawdzone oraz okres obrachunkowy 20XX został zamknięty.

4. Płatności pozostają w module Kasa/Bank i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. Dekrety są widoczne do rozliczania niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy.

Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego? 

Tak. Na formularzu BO jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”. Dodajemy na liście Dokument BO i ikoną  inicjalizujemy bilans otwarcia.

Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki: 

  • Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
  • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
  • Konta są aktywne,
  • Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
  • Operator nie ma zakazu do konta,
  • Obroty na koncie są różne od zera.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

Jak program wylicza Współczynnik Struktury Sprzedaży? 

Rozliczenie deklaracji VAT według struktury sprzedaży ma miejsce wtedy, gdy podatnik prowadzi sprzedaż w stawce opodatkowanej oraz zwolnionej i nie przysługuje mu prawo odliczenia całości podatku z faktur zakupu (art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług).
Na podstawie wartości ilorazu rocznej sumy sprzedaży opodatkowanej do sumy sprzedaży całkowitej (opodatkowanej i zwolnionej) ustalana jest procentowa wartość współczynnika struktury sprzedaży, który to stanowi podstawę do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów.

Aby program sam mógł obliczać wartość współczynnika struktury sprzedaży ważne jest określanie następujących parametrów:

  • dla faktur sprzedaży „Uwzględniaj w proporcji”

Uwzględniaj – stawka opodatkowana
Tylko w mianowniku – stawka zwolniona
Nie uwzględniaj – stawka nie podlega

  • dla faktur zakupu „Odliczenia”

Tak – odliczamy VAT w całości
Nie – nie odliczamy VAT-u w ogóle
Warunkowo – odliczamy VAT w takiej wysokości jaka wynika z współczynnika struktury sprzedaży

Przy obliczaniu deklaracji VAT-7 Użytkownicy, którzy stosują strukturę sprzedaży, a nie ewidencjonowali dokumentów sprzedaży w programie Comarch ERP Optima za rok poprzedni, powinni wskazać wartość współczynnika struktury sprzedaży ręcznie, poprzez zaznaczenie na deklaracji parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży i wprowadzenie odpowiedniej wartości procentowej.

Jeśli faktury sprzedaży były wprowadzane do rejestrów VAT w ciągu roku poprzedzającego obliczenie korekty VAT współczynnik zostanie wyliczony automatycznie, podczas obliczania deklaracji za styczeń (nie zaznaczamy wówczas parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży).

Na podstawie współczynnika z poprzedniego roku jest obliczany podatek naliczony do odliczenia od zakupów dokonanych w tym roku. Nazwijmy go współczynnikiem szacunkowym na ten rok.

Po zakończeniu roku jest obliczany rzeczywisty współczynnik (jest to jednocześnie współczynnik szacunkowy na kolejny rok). Po jego obliczeniu wiemy czy za dużo, czy za mało odliczyliśmy w poprzednim roku i czy należy obliczyć korektę.
Jeśli rzeczywisty współczynnik różni się od szacunkowego więcej niż 2 punkty procentowe, to należy obliczyć korektę podatku naliczonego (art. 91 ust 1).
Program oblicza korekty automatycznie na deklaracji za pierwszy miesiąc/kwartał roku (art. 91 ust. 3).

Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis BO dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został zaznaczony parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”. Następnie na zapisie bilansu otwarcia należy sprawdzić czy parametr „Generuj płatność” jest zaznaczony, a wybrane konto na zapisie jest określone w planie kont jako rozrachunkowe. Należy pamiętać, że płatność powstaje tylko i wyłącznie dla konta rozrachunkowego. Jeśli jest to konto rozrachunkowe i dodatkowo słownikowe to płatność powstaje dla podmiotu przypisanego do tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, ale niesłownikowe to płatność powstaje na podmiot Nieokreślony.

Jak zacząć wymieniać dane z klientem za pomocą IWD tak aby mógł korzystać z programu do fakturowania?

Jak otworzyć okres obrachunkowy? 

Czy po zamknięciu okresu obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy? 

W menu Księgowość/ Księgowania okresowe trzeba dodać schemat księgowań okresowych, który przeksięguje obroty kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7” na konto wynik finansowy. Poniżej przykład takiego schematu z wykorzystaniem maski.

W zaprezentowanym księgowaniu okresowym maska 7@{[34]1*} umożliwia automatyczne przeksięgowanie przychodów np. z konta 731-2 czy 741-1 na konto 860. Z kolei używając maski 7@{[56]2*} będzie można przeksięgować na wynik finansowy przychody np. z konta 752-1-1, 752-2-2, 762-3.

Mechanizm budowania księgowania okresowego przedstawiono także na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach na Deklaracji VAT-7?

Poniższa tabela zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane na deklaracje dla podatku od towarów i usług, wg wzoru 18.