Nowa wersja Comarch ERP XL

Szanowni Państwo w ostatnim czasie zostały udostępnione dwie wersje Comarch ERP XL, poniżej prezentujemy najważniejsze ich nowości i zmiany.

Wersja 2020.0

Logistyka

 • Nowa matryca stawek VAT towarów w oparciu o nowa klasyfikacje kodów CN.
 • Zmiana dostawy na (s)FZK/FRK

W wersji 2020 Systemu na dokumentach (s)FZK/FRK oraz PZK/PKK towarzyszących takim korektom udostępniona została możliwość dokonywania przez Użytkownika samodzielnej zmiany dostawy, z jakiej ma nastąpić zwrot towaru.

Informacja o dokonaniu podmiany dostawy, czy to przez System w przypadku wyprzedaży dostawy oryginalnej, czy to samodzielnie przez Użytkownika jest stosownie prezentowana na ww. korektach spinaczy elementów.

 • Zmiana daty obowiązywania parametru Blokada zatw. RA do PA z niezgodnym NIP

Parametr dostępny na definicji faktury (FS) obowiązuje od 1.01.2020. Oznacza to, że dla paragonów wystawionych przed 1.01.2020 będzie możliwe wystawienie faktury bez NIP na paragonie, mimo zaznaczonego parametru Blokada zatw. RA do PA z niezgodnym NIP. Wynika to ze zmiany terminu obowiązywania przepisu o umieszczaniu NIP na paragonie, jeśli konieczne jest wystawienie do niego faktury dla podmiotu gospodarczego.

 • Kolorystyczne wyróżnianie elementów OS/ZS z ceną poniżej marży minimalnej

W wersji 2020.1 na liście elementów oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży wprowadzono kolorystyczne wyróżnianie kolumny Lp tych elementów OS/ZS, które nie spełniają warunku marży minimalnej względem ostatniej ceny zakupu. Obowiązują w tym zakresie identyczne zasady, jak dla podobnej funkcjonalności dostępnej już od wielu wersji na dokumentach handlowych sprzedaży.

Wielkość osiągniętej marży kontrolowana jest w odniesieniu do ostatniej ceny zakupu towaru, niezależnie od rodzaju ceny bazowej wskazanej w kontrolce Marża minimalna wyliczana wg ceny definicji dokumentu.

Uwzględniana jest procentowa marża minimalna zdefiniowana na karcie towaru ww. kolorowanie dokonywane jest wyłącznie dla Operatora z prawem Widzi ceny zakupu.

Dodatkowo zmienione zostało formatowanie numerów Lp, odtąd prezentowane są w formacie 5-znakowym np. 00001, 00002 zamiast 1, 2 itp. Pozostawienie dotychczasowego formatu mogłoby spowodować, że ww. kolorowanie byłoby niezauważalne dla Użytkowników. Po wprowadzeniu zmiany w formatowaniu tej kolumny zachowana jest w tym zakresie spójność z dokumentami handlowymi.

Księgowość

 • Zmiany na formularzu CIT-2 – korekta podstawy opodatkowania z tyt. zatorów płatniczych

Na formularzu CIT-2, pod polami 35 (Podstawa opodatkowania) i 36 (Strata) dodano sześć nowych pól, pozwalających na wprowadzenia korekt, wynikających z przepisów dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym.

 • MPP na zapisach preliminarza płatności

Nowelizacja ustawy o VAT (art. 108a ust. 1c) umożliwia zapłatę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) również zaliczek. W takim przypadku w komunikacie przelewu zamiast numeru faktury końcowej powinno się znaleźć słowo „zaliczka”.

Na zapisach preliminarza został udostępniony przycisk MPP. Aktywny jest dla płatności, które mają być opłacone z rejestru prowadzonego w PLN. Po jego uruchomieniu zostanie wyświetlona sekcja umożliwiająca wpisanie kwoty, która ma być przekazana na rachunek VAT kontrahenta. System automatycznie uzupełnia pozostałe elementy jak NIP kontrahenta oraz tytuł „zaliczka”.

 • Aktualizacja pozostałych deklaracji podatkowych

Zostały udostępnione nowe wersje formularzy deklaracji podatkowych: CIT-8(28) z załącznikami; CIT-8/O(15); CIT-D(7); CIT-10Z(5); IFT-2/IFT-2R(9)

 • Zmiany w systemie, które będą objęte nowym ujednoliconym plikiem JPK_V7

Zmiany dotyczą cechowania dokumentów oznaczeniami GTU oraz procedurami szczególnymi, które będą musiały być przekazana do nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K. Nowe struktury JPK_V7 zostaną wprowadzone w wersji 2020.1.1, zastąpią dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK_VAT. W związku z tym będą one obejmowały:

➢ część „deklaracyjną” (obecna deklaracja VAT-7 lub VAT-7K)

➢ część „ewidencyjną” (obecny JPK_VAT, tj. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, ale w formie rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia)

Ważne: Nowe przepisy nie likwidują obowiązku składania informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE).

Zgodnie z założeniami tzw. tarczy antykryzysowej, termin wejścia w życie przepisów został przesunięty na 1 lipca 2020 r. (dla wszystkich podmiotów). To oznacza, że cechowanie dokumentów oznaczeniami GTU i procedurami szczególnymi także zostało przesunięte na 1 lipca 2020 r.

Nowe struktury oprócz scalenia deklaracji VAT-7/VAT-7K i ewidencji VAT, konieczności dodatkowego cechowanie transakcji obejmujących sprzedaż określonych grup towarów i usług, jak również transakcji po stronie sprzedaży i zakupu realizowanych wg tzw. procedur szczególnych, wprowadziły także:

■ konieczność określania typów dokumentów sprzedaży oraz zakupu dla wybranych rodzajów transakcji, w tym dla zafakturowanej sprzedaży paragonowej.

■ nowe zasady wykazywania w plikach JPK sprzedaży detalicznej. Cała sprzedaż detaliczna, zafiskalizowana będzie ujmowana w raporcie okresowym i ujmowana w części deklaratywnej i rejestracyjnej. W części rejestracyjnej dodatkowo będą wykazywane faktury wystawione do paragonów oraz faktury „fiskalne”.

W wersji Comarch ERP XL 2020.1

 • umożliwiono cechowanie transakcji oznaczeniami GTU oraz procedurami szczególnymi.
 • na fakturach fiskalnych zmieniono sposób ustawiania parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 – parametr domyślnie jest zaznaczany. Dzięki temu paragony powiązane z dokumentami RA, jak również faktury fiskalne będą ujmowane w raporcie okresowym RS. Dodatkowo w JPK_V7 będą prezentowane w części ewidencyjnej, bez wpływu na część deklaratywną.
 • w miejsce jednej kategorii Progi dla transakcji gotówkowych wprowadzono trzy:
  • Próg dla transakcji gotówkowych – próg wskazujący powyżej jakiej wartości płatność musi być realizowana przelewem
  • Próg dla transakcji objętych MPP – na podstawie tego progu będą cechowane transakcje znacznikiem MPP, udostępnionym z poziomu zakładki [Płatności]. Znacznik ten będzie przekazywany do pliku JPK_FA
  • Obowiązkowy próg dla transakcji objętych MPP – na podstawie tego progu będą cechowane transakcje oznaczeniem MPP, w polu JPK_Procedury, z poziomu zakładki [VAT]. Znacznik ten będzie przekazywany do pliku JPK_V7

OCR – zmiany i nowości

Na liście zapisów w rejestrze VAT zakupu zmieniono przycisk do uruchamiania usługi Comarch OCR umożliwiającej automatyczne wczytywanie dokumentów do rejestru na podstawie otrzymanych plików faktur bądź ich skanów.

Oprócz tego przycisk OCR dostępny jest kontekstowo w menu górnym (wstążka) okna programu.

Podgląd skanu dokumentu w rejestrze VAT

 • Zapis historii modyfikacji dokumentów

W systemie umożliwiono tworzenie zapisów historii zmian na większości dokumentów.

 • Podgląd załączników o typie Plik PDF bezpośrednio na formatce załącznika
 • Zmiany w synchronizacji rabatów do e-Sklepu

Od wersji Comarch e-Sklep 2020 został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. W związku z tym pojawiła się możliwość przesyłania większej ilości typów rabatów Comarch ERP XL. Aktualnie możliwe rabaty do przeslania to: KNT (upust globalny kontrahenta); KNU (upust dla kontrahenta); PRM (promocje dla towaru), za wyjątkiem promocji pakietowych; WTR (promocja od wartości zamówienia).

 • Załączniki na zleceniach kompletacji o dekompletacji

Na dokumentach ZK i ZD udostępniona została zakładka [Załączniki]. Zakładka został obsłużona analogicznie jak ta sama zakładka na innych obiektach w systemie.

 • Nowe opcje przy generowaniu dokumentów ZK z wielu zamówień

Podczas generowania dokumentu ZK z zamówień, lub z elementów zamówień, dodana została parametryzacja, pozwalająca Użytkownikowi na zadecydowanie czy system ma wygenerować jeden zbiorczy dokument ZK do zaznaczonych pozycji, czy też mają być generowane osobne dokumenty ZK, dla każdego elementu zamówienia.

 • Edycja zrealizowanej czynności

Wprowadzone zostały zmiany w zakresie edycji czynności, oznaczonej jako: Zrealizowana. Odtąd czynność, która została oznaczona, jako: Zrealizowana, nadal będzie podlegała zmianom. Odblokowane zostały do edycji kontrolki, które do tej pory blokowało zaznaczenie parametru Zrealizowano. Sam parametr również jest aktywny, dopóki zlecenie nie zostanie zamknięte.

 • Edycja dokumentu ZSR ze stanem: Do realizacji

Na dokumencie ZSR ze stanem „Do realizacji”, umożliwiono: podmianę kontrahenta, dodawanie oraz usuwanie urządzenia, edycję czynności, edycję składników, edycję serwisantów, edycję zasobów.

Ponadto bardzo dużo zmian w nowości zostały wprowadzone w module produkcja


Serdecznie zachęcamy Państwa do aktualizacji systemu. Poniżej udostępniamy link do szczegółowo opisanych nowości i zmiany w trzech ostatnich wersjach.