Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w Comarch ERP XL

Mechanizm podzielonej płatności

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie polegać na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy,
  • zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana w złotych polskich, przez użycie nowego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik będzie wskazywał:

1) kwotę odpowiadającą całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2) kwotę odpowiadającą całości lub części wartości sprzedaży brutto;

3) numer faktury, w związku, z którą dokonywana jest płatność;

4) numer, za pomocą, którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

5) numer, za pomocą, którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

 W przypadku dokonania przez podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT odpowiedzialność solidarna podatnika, będzie wyłączona.

Dla każdego rachunku rozliczeniowego bank będzie prowadził rachunek VAT w walucie polskiej.

Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego bank może prowadzić jeden rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego dla tego samego posiadacza.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie się mogło wiązać z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku.

Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na zobowiązania inne niż z tyt. VAT będzie mogło mieć miejsce tylko za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez podatnika do Naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni na rozpatrzenie wniosku licząc od dnia otrzymania wniosku.

Zobacz, jak wygląda jego obsługa w Comarch ERP XL

 

 

źródło: www.comarch.pl

Dodaj komentarz