Dotacje na inwestycje IT

W reakcji na spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa, nastąpiło przesunięcie środków unijnych w kierunku utrzymania miejsc pracy i konkurencyjności firm, a także pobudzania inwestycji. Pojawiło się kilka nowych działań, ale także kilka znanych już konkursów na uproszczonych zasadach, które pozwalają przedsiębiorcom na inwestycje, również w obszarze informatyzacji firm.

Nowe dotacje w Regionalnych Programach Operacyjnych

W niektórych województwach przedsiębiorcy już mogą się ubiegać o dodatkowe bezzwrotne wsparcie. Nabory do konkursów organizowane są w trybie przyspieszonym, na uproszczonych zasadach, np. bez wymogu innowacyjności, z możliwością dofinansowania kosztów bieżącej działalności firmy, z uproszczonym rozliczaniem. W części regionów dotacje takie są na etapie przygotowań.

Województwo kujawsko-pomorskie przeznaczyło 70 mln zł na Mikrogranty na inwestycje dla firm sektora MŚP. Pomoc w ramach poddziałania 1.6.2 PRO udzielana będzie przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Jej celem jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstw, umożliwienie firmom funkcjonowania w warunkach kryzysowych i utrzymanie łańcucha dostaw na potrzeby walki z COVID-19. Zapowiadany poziom dofinansowania ma wynieść aż 95% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wyniesie od 30 do 60 tys. zł.

Bony wsparcia dla MŚP o wartości od 30 do 100 tys. zł dla mikrofirm oraz o wartości od 50 do 200 tys. zł dla małych i średnich firm,  planowane są w województwie lubuskim. Dofinansowanie na poziomie 85% ma wspierać inwestycje w firmach dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Ma służyć utrzymaniu miejsc pracy i wspierać rozwój firm po „odmrożeniu gospodarki”. Bony będą realizowane w trybie nadzwyczajnym w Działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

Województwo łódzkie szykuje dofinansowanie dla firm zainteresowanych szeroko rozumianym przeprofilowaniem prowadzonej działalności, a nawet zupełną zmianą branży. Pieniądze z dotacji będzie można przeznaczyć, m.in. na zakup maszyn i urządzeń, szkolenia pracowników, czy nabycie rozwiązań teleinformatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych. Nowy typ Poddziałania II.3.1 obsługiwany będzie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Na sytuację kryzysową szybko zareagowało województwo śląskie, dając przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dotacje w ramach dodatkowego naboru w działaniu 3.2 Innowacje w MŚP. Ogłoszony w zmienionej formie konkurs ma pomóc w utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy, w tworzeniu nowych oraz zachowaniu konkurencyjności firm. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów inwestycji o maksymalnej wysokości 800 tys. zł, pozwala na zakup środków trwałych, licencji i oprogramowania oraz usług doradczych związanych z inwestycją.

Również w sąsiednim województwie opolskim trwa już nabór. Działanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych umożliwia wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Finansowane są inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

województwie świętokrzyskim zapowiadany jest dla mikro i małych firm dodatkowy nabór do konkursu2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Zmiany w projektach badawczo-rozwojowych

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR), również zaszły zmiany nakierowane na walkę z Covid-19 i łagodzenie skutków gospodarczych pandemii. Duże środki skierowano na wsparcie badań naukowych i komercjalizację wiedzy związanej z koronawirusem.

Częścią rządowej tarczy antykryzysowej są też ułatwienia w kredycie technologicznym – działaniu nadzorowanym przez BGK. Zmiany polegają zniesieniu wymogu dotyczącego innowacyjności efektów projektu w skali kraju i rozszerzeniu katalogu wydatków kwalifikowanych do projektu. Znika też dotychczasowy limit kwoty premii technologicznej w wysokości 6 mln zł, a wkład własny firmy będzie mógł być finansowany z kredytu technologicznego.

W konkursie Granty na rozwój technologii prowadzonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu, również pojawiło się kilka zmian bardzo korzystnych dla przedsiębiorców. Przede wszystkim dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść aż 85% kosztów inwestycji (dla województwa mazowieckiego – 80%). Dofinansowanie w wysokości od 150  tys. zł do 200 tys. EUR, można  przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi. Może objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły produkcyjne systemu Comarch ERP XL. Nabór w projekcie podzielony jest na miesięczne rundy i będzie prowadzony do 31 grudnia 2020 roku.

Proces dostosowania funduszy unijnych do nowej rzeczywistości gospodarczej trwa. Wiele ważnych zmian przez nami, dlatego warto śledzić aktualne informacje, przede wszystkim oficjalną stronę poświęconą funduszom unijnym: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

źródło: www.comarch.pl