Biała Lista podatników VAT – co się zmieni?

Zmiany w przepisach

W systemie prawnym w zakresie podatku VAT istnieją obecnie trzy wykazy podatników (wykaz czynnych podatników VAT, niezarejestrowanych lub wykreślonych, oraz przywróconych). Nowelizacja planowana na 1 września 2019 ma wprowadzić jedną, publicznie dostępną bazę wszystkich podatników VAT, tak zwaną białą listę, która będzie obejmować trzy dotychczasowe rejestry oraz dodatkowe elementy.

Wykaz będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a jej celem jest „dalsze uszczelnianie podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT”. Utworzenie jednej listy ułatwi rewidowanie informacji o innych podmiotach gospodarczych – do wyszukiwania wystarczy numer NIP, a nawet fragment nazwy firmy. Nowe przepisy obejmą wszystkich podatników.

Kogo obejmują dane w białej liście?

Dane w wykazie dotyczą:

  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
  • przedsiębiorców wykreślonych z urzędu skarbowego albo takich, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT.

Gdzie?

Wykaz będzie udostępniony publicznie przez Ministerstwo Finansów i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co zawiera?

Nowelizacja zakłada, iż wszystkie najważniejsze dane dotyczące podatnika VAT będą połączone w jedną bazę zawierającą komplementarne dane, a więc: rachunek bankowy, nazwę firmy, imię i nazwisko, REGON, PESEL, numer w KRS, adres siedziby firmy, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP bądź PESEL; podobne dane prokurentów lub wspólników, daty rejestracji i podstawę prawną wykreślenia z rejestru bądź przywrócenia do rejestru jako podatnika VAT. Niewątpliwie największe zmiany dotyczą udostępnienia numeru rachunku bankowego podatnika, na który powinny być przelewane środki od kontrahentów.

Od kiedy?

Biała lista wejdzie w życie 1 września 2019 r., ale dopiero od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać konsekwencje za przekazywanie środków na konto inne, niż wskazane w białej liście. Czy to obowiązkowa zmiana i co w razie pomyłki? Weryfikacja konta kontrahenta z białą listą będzie obligatoryjna, a zaniedbanie tego obowiązku będzie się wiązało z odpowiedzialnością solidarną – czyli nabywca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe kontrahenta solidarnie (uniknięcie tej sankcji będzie możliwe w przypadku dokonania przelewu z wykorzystaniem tzw. podzielonej płatności). Dodatkowo, dokonana transakcja powyżej kwoty 15 tysięcy złotych przez podatnika na rachunek swojego kontrahenta inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie nadwyżki tej kwoty (nadwyżki powyżej 15 tys. zł) do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe dwie sankcje nie będą jednak dotyczyć podatników, którzy w okresie do 3 dni od dokonania płatności zgłoszą w urzędzie skarbowym wpłatę na konto inne, niż w białej liście. Biała lista będzie aktualizowana raz na dobę w dni robocze.

Co przedsięwziąć?

Choć utworzenie jednej bazy wszystkich podatników z aktualnymi informacjami o ich statusie z pewnością ułatwi i przyspieszy proces pozyskiwania danych, dzięki czemu weryfikacja kontrahentów będzie sprawniejsza, przedsiębiorcy będą zmuszeni odpowiednio przygotować się na nową sytuację. Aby uniknąć obciążenia sankcjami, które wynikają z ustawy, należy możliwie jak najszybciej rozpoznać możliwości systemów informatycznych w zakresie zaimplementowania tej istotnej zmiany. Systemy Comarch ERP, na podstawie zbudowanego konektora z API Ministerstwa Finansów, będą mogły odczytywać dane bezpośrednio z białej listy. Do zadań systemu będzie należało zatem odczytywanie rekordów z bazy Ministerstwa oraz „pilnowanie”, czy w systemie widnieją odpowiednie dane – podobnie jak ma to miejsce obecnie przy sprawdzaniu statusu podatnika VAT – które może działać na bieżąco w tle, na przykład w trakcie wypisywania nowego dokumentu handlowego.

Mechanizmy zaszyte w systemach Comarch ERP dotyczące białej listy podatników będą na tyle pomocne, iż przedsiębiorca praktycznie może nie odczuć tej istotnej zmiany legislacyjnej – mówi Paweł Krupa, Konsultant ds. rozwiązań biznesowych ERP.

źródło: Comarch