Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.6.1

Szanowni Państwo,

Informujemy o konieczności wykonania aktualizacji Comarch ERP Optima do najnowszej wersji która zostanie udostępniona 31.07.2019.

Już teraz zachęcamy do kontaktu z nami celem umówienia terminu wykonania aktualizacji systemu.

Nowości i zmiany

Płace i Kadry

1. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia.

2. Aktualizacja wskaźnika waloryzacji: 108,10%

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. (M.P. 2019, poz. 601).

3. Deklaracje ZUS. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), dostosowano wykazywanie kwot wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w deklaracji ZUS RCA. Dla uczestników PPK, w raporcie ZUS RCA, kwoty finansowane przez pracodawcę, zostaną wykazane w bloku III. B. w polu 27.

Księgowość

1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Dostosowano program do Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. Ustawa zwalnia przychody podatnika, który nie ukończył 26 roku życia, z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą one kwoty 35 636,67 zł (za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.). W kolejnych latach limit będzie wynosił 85 528 zł.

2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(19). W przypadku, gdy kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, umożliwiono wykazanie w poz. 55 Kwota wydatkowana na zakup przysługująca do zwrotu pozostałej nieodliczonej w poz. 52 kwoty ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Kwota uzupełniona w poz. 55 jest automatycznie przenoszona do pozycji 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Handel

1. Nowe formaty dla przesyłek poleconych. Od kwietnia bieżącego roku Poczta Polska dla przesyłek poleconych stosuje oznaczenie – format S, M, L. Jeżeli jednak klient ma zagwarantowaną niezmienność warunków w umowie, to nadal ma możliwość nadawania przesyłek w formie gabarytów A/B.

2. JPK_FA(2). Dostosowano plik JPK_FA(2) do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019.

3. Zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych został utworzony nowy fundusz: Fundusz promocji roślin oleistych. Opłata na fundusz naliczana jest na FRR automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru.

4. Drukarki fiskalne online. Umożliwiono współpracę z drukarkami fiskalnymi w wersji online: Novitus Bono OnLine oraz Posnet Thermal XL2 Online.