Finansowanie inwestycji IT

Krajowy Plan Odbudowy

1.4.1 (przetwórstwo rolno-spożywcze)

Typy projektów:

Inwestycje dotyczące zwiększenia konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce, w tym:

 • Zakup i instalacja SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH wspierających procesy produkcyjne, magazynowe i sprzedażowe, w tym zarządcze i księgowe
 • Inwestycje związane z przestrzeganiem certyfikowanych systemów zarządzania jakością
 • Opłaty z góry za patenty i licencje
 • Budowa lub modernizacja budynków i odpowiedniej infrastruktury, takiej jak obiekty produkcyjne, magazynowe i laboratoria. Wsparciem objęte zostaną także zielone inwestycje, takie jak budowa obiektów składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i biogazowni. Ponadto inwestycje obejmą zakup paneli słonecznych oraz budowę instalacji odzysku ciepła, pieców na biomasę i czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym wpływie na środowisko
 • Zakup i montaż maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolno-spożywczych, produktów rybołówstwa i akwakultury
 • Zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków transportu do gospodarki magazynowej (takich jak wózki widłowe) oraz do transportu produktów rolno-spożywczych i owoców morza (takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy)

Podmioty uprawnione do wsparcia:

 • osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą),
 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki: podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury; podmioty mające nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Jakie koszty można sfinansować:

Koszty poniesione od nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025:

 • zakup i montaż SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH do obsługi procesów produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu, w tym zarządzania i księgowości,
 • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do przetwarzania, magazynowania produktów rolnych/rybołówstwa/akwakultury,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury niezbędnej do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni,
 • zakup systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę,
 • zakup maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych/rybołówstwa/akwakultury;
 • zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków trans portu takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, wózki widłowe, podnośniki, itp.

Rozliczanie wydatków:

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. PLN

Poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowanych.
Kwota dotacji – uzależniona od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie:

 • mikro – maksymalnie 5 mln PLN
 • małe – maksymalnie 10 mln PLN
 • średnie – maksymalnie 15 mln PLN

Wsparcie jest udzielane w formie:
▪ refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia (płatność częściowa wypłacana po zakończeniu każdego etapu, maksymalnie 4 etapy; lub płatność końcowa po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia)
▪ zaliczki na realizację przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku i wnioskodawców, którzy wystąpili o przyznanie i wypłatę zaliczki we wniosku.

Termin naboru wniosków:

17 października 2022 – 18 listopada 2022
Rozstrzygnięcie konkursu – IV kwartał 2022

Więcej informacji: